Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu motoelektrika.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě motoelektrika.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr Janouš, se sídlem Průmyslová 217, 251 63 Strančice; IČ: 67621376 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je Petr Janouš, se sídlem a provozovnou Průmyslová 217, 251 63 Strančice; IČ: 67621376. Petr Janouš je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu motoelektrika.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Prodávající je oprávněn max. jednou týdně zaslat ve formě e-mailu obchodní sdělení. Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

Termín dodání zboží

Pokud je objednané zboží:

a) na skladě, dodací doba činí 1-3 pracovní dny

b) v externím skladu v ČR, dodací doba činí 3-5 pracovních dnů

c) na objednávku - zboží je na skladě u výrobce v zahraničí činí 7-14 dnů
V případě vytíženosti výrobců, přepravců a doručovatelů si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání. O této změně bude kupující vždy informován.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Při nepřevzetí zásilky si vyhrazuje prodávající právo poskytnout informace o kupujícím třetí straně za účelem vymáhání pohledávek a vzniklých škod, které kupující způsobil objednáním a nepřevzetím zboží.

Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující spotřebitel (zákon 634/1992Sb., §2, odst.1, písm.a), má právo, v souladu se zákonem č.40/1964Sb., § 53, odst.7, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. V takovém případě musí kupující spotřebitel nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním stavu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Vrácená zásilka musí být odeslána pouze běžnou balíkovou poštou (zásilky na dobírku nebudou převzaty) a v zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky, originální doklad o koupi, žádost o vrácení zboží prodávajícímu s podpisem kupujícího spotřebitele a musí obsahovat veškeré údaje kupujícího spotřebitele včetně čísla účtu pro vrácení peněz. V případě přijetí vráceného zboží zpět a kladného vyřízení žádosti o jeho vrácení, bude kupujícímu spotřebiteli vrácena kupní cena, a to buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou do 30ti dnů od kladného vyřízení žádosti.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá, v případě smluv:

a)na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

Záruka

Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Záruční doba u nového zboží je zpočata od data zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením.

Reklamace

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícím je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle nastavení svého uživatelského účtu. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky jsou platné do doby vydání nových Obchodních podmínek. I

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679.